لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه

شامل انواع دستگاه های اندازه گیری و سنجش کمیت های آزمایشگاهی و تجهیزات اصلی آزمایشگاه می باشد