کجدال

معرفی بالن کجدال (کهدال) و کاربرد آن

 

بالن کجدال یک نوع بالن ته گرد با گردن بسیار بلند و دهانه روداژدار است ( مطابق شکل ) که در روش کجدال به کار می رود.

 

روش کجلدال روشی در شیمی تجزیه  برای اندازه گیری کمی نیتروژن موجود در مواد شیمیایی است که توسط یوهان کجلدال در سال 1883 کشف شد.