دانسیتومتر

معرفی پیکنومتر ( دانسیتومتر ) و کاربرد آن

 

پیکنومتر یک ابزار آزمایشگاهی و از گروه شیشه آلات آزمایشگاهی شبیه بالن ژوژه با درب شیاردار شیشه ای می باشد که برای تعیین چگالی مایعات (دانسیته)  به کار می رود.

 

حجم دقیق هر پیکنومتر روی بدنه آن درج شده است  و در غیر این صورت نیز در دمایی مشخص با پر کردن پیکنومتر با آب مقطر (توسط پیپت) و با توجه به چگالی آب و نیز اندازه گیری جرم دقیق آب از تفاوت جرم پیکنومتر خالی و پر از آب می توان حجم دقیق پیکنومتر را تعیین کرد و در ادامه می توان با در اختیار داشتن جحم پیکنومتر و تفاوت جرم پیکنومتر پر و خالی از یک محلول خاص ، چگالی آن محلول را بدست آورد.