کاغذ PH

فروش انواع کاغذ PH و کاغذ تورنسل ( لیتموس ) برای سنجش اسید و باز وارداتی اروپایی و امریکایی در رنج های مختلف پی اچ 1 تا 14