اسپکتروفتومتری

اسپکتروفتومتریا همان طیف سنجی نوری روشی برای سنجش و مطالعه طیف الکترومغنایس می باشد، که انواع مختلفی نظیر نورماوراء بنفش، مادون قرمز و … دارد، و دارای انواع اسپکتروفتومتر مرئی یا تک پرتویی و UV-Vis یا دوپرتویی می باشد