گاز کروماتوگرافی

از گاز کروماتوگرافی برای تعیین مقدار استفاده می شود، این گاز در دو فاز ساکن و متحرک استفاده می شود. شما میتوانید اطلاعات بیشتر را در این صفحه از پارسا لب ببینید.