دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر شدت نور را به وسیله طول موج اندازه گیری می کند و دارای انواع اسپکتروفتومتر مرئی یا تک پرتویی و UV-Vis یا دوپرتویی می باشد